author

Bir Göçebeler Ulusu Tasarlamak

Eylül 2022 - Mart 2023

Bir Göçebeler Ulusu Tasarlamak, bir AB projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından desteklenen bir seminerler ve atölyeler dizisi. Eylül 2022-Mart 2023 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleşecek çalışmaların ürünleri, bir tasarım ve sanat sergisinde izleyiciyle buluşacak.

Proje, sadece çeşitli sebeplerle yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmış ya da terk etmeyi seçmiş olanları değil, devletlerin vatandaşlık tanımının dışına taşan deneyimlere sahip olan herkesi “göçebe” olarak nitelendiren bir kavramsallaştırmayı temel alıyor. Bu perspektifle, mülteciler, cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle toplumsal alandan dışlananlar, siyasi tercihleri nedeniyle vatandaşlık ve kent haklarından faydalanamayanlar ve muhalifler de (yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmamış da olsalar) göçebedir.

Halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek Bir Göçebeler Ulusu Tasarlamak Seminerleri, günümüzde gitgide daha görünür ve yakıcı hale gelmekte olan göçmenlik olgusunun tarihine, çeşitli biçimlerine, birey ve toplulukların hayatında yarattığı olumsuz etkilerin kaynaklarına yöneliyor.

Bir Göçebeler Ulusu Tasarlamak Atölyeleri, bu dışlama mekanizmasını tersine çeviren bir göçebeler ulusu tahayyülünü yaratıcı süreçlerle inşa etmeyi hedefliyor. Başvurular arasından seçilecek atölye katılımcılarının kolektif ve yoğun bir süreçte ortaya çıkaracağı ürünlerin, “göçebe düşüncenin” zihin açıcı tasarımsal ve sanatsal temsilleri olmasını ve başka bir toplumu birlikte hayal etmeyi mümkün kılmasını umuyoruz.

Proje kapsamında gerçekleşecek tüm etkinlikler ücretsizdir.

Seminerler

author

BİR GÖÇEBELER ULUSU TASARLAMAK:
YERİNDE DURAMAYAN KAVRAMLAR

01 EKİM 2022 / Saat: 16:00

“Göçebe” figürünün düşünce dünyamızda, gündelik dilimizde ve tahayyülümüzdeki çeşitli karşılıklarını eleştirel bir bakışla kat eden, çeşitli kavramsal gereçlerle sökmeye ve yeniden inşa etmeye odaklanan seminerde Osman Şişman, kinopolitika, dromoloji, loculus, göçebe düşünce gibi felsefi gereçlerden oluşan alet çantasını birlikte kullanmayı öneriyor ve dinleyicileri, projenin izleğini keşfe davet ediyor.

author

DEVLET GİBİ GÖRMEK:
ULUSUN MEKANLARI

15 EKİM 2022 / Saat: 16:00

Devletin uzam/yer üzerindeki iradesi ve iktidarının, ulus devletlerin yaratımı olan “modern kent” olgusu üzerinden aktarılacağı seminerde Eşref Taner İlerde, yerleşik düzen pratiğini kentsel planlama üzerinden okuyor. Kentin oluşumunda öne çıkan mekânın iktisadi biçimlenişi ile özel ve kamusal mekânın nasıl yönetildiğini kavramayı, modern kentlerde bireyin sınırlarını oluşturan arazi organizasyonu ve özel mülkiyet konuları çerçevesinde yer ve yerleşme içerikleri örneklemeyi amaçlıyor.

author

İÇERİDEKİLER/DIŞARIDAKİLER:
DEVLETİN KÖR NOKTASINDA KALANLAR

05 KASIM 2022 / Saat: 16:00

Hande Çevik, bu seminerde mültecilerin ihtiyaçlarına odaklanan uzun soluklu deneyimini paylaşıyor. “Göçebe” kavramı, bu seminerde iktidarın dışladığı gruplara; kurumsal söyleme konu olan, ama bir yandan da devletin korumacılığından yoksun bir karanlığa itilenlere; mültecilere; devletin en küçük aygıtı olan çekirdek aileye sığmayan, heteroseksist düzene uymayanlara, tüm toplumsal cinsiyet aşırı kişilikler, cinsel azınlıklar ve cinsiyet kalıplarının azınlık kıldığı gruplara; yani vatandaş olarak kabul görmeyenlere dek genişliyor.

author

VİCDAN: BEŞERİN İNŞASINDA
YERİ OLMAYAN ZORAKİ GÖÇEBE

19 KASIM 2022 / Saat: 16:00

Bugün Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’nun da önemli bir konusu olan “vicdan özgürlüğü” tartışması, bu seminerde politik ve hukuki daralmışlığı aşarak vicdanın ne olduğu ve özünün neyi içerdiğiyle ilgili kavramsal bir soruşturmanın konusu haline geliyor. Adem Dağlar, dinsel nitelikler içeren kanaatler olmaktan çok seküler bağlama oturmuş bağımsız bir özgürlük alanı olarak karşımıza çıkan vicdan kavramının tarihsel ve kültürel evrimini, pratik dilde daralan ve genişleyen serüvenini “zoraki göçebe” kavramsallaştırmasıyla yeniden okuyor.

author

GÖÇEBENİN DUYGUSAL İKMALİ

03 ARALIK 2022 / Saat: 16:00

Göçmenlik ve göçmenler kolayca siyasi yargıların konusu olurken, meselenin gözden hep uzak kalan bir tarafı var: Sürülen öznenin psikolojisi. Alışkanlıkların, aidiyet hissinin, kimliğin kaybı için tutulan yas ve duygusal ikmal olanaklarının yokluğu, göçebeyi trajik bir figüre dönüştürür. Şenol Demirhan, "Göçebenin Duygusal İkmali" söyleşisinde, göçün kayba ve yeniden inşaya dönük yüzüne bakıyor.

Atölyeler

ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI

11 ARALIK 2022, SAAT:19.00

Katılım taleplerinden ve lojistik gerekçelerden ötürü, Bir Göçebeler Ulusu Tasarlamak projesi kapsamında yüz yüze gerçekleştireceğimiz atölye çalışmalarının takvimine ve katılım sürecine dair kimi değişiklikler yaptık. Atölyelerle ilgilenen herkesi atölye içeriklerine, katılımcı kayıtlarına ve süreç yönetimine dair ayrıntılı bilgi vereceğimiz çevrimiçi toplantıya davet ediyoruz.

TOPLANTI VİDEO:buradan ulaşabilirsiniz.

author

GÖÇEBENİN DİLİ

24-25 ARALIK 2022

Muhayyel bir göçebeler ulusunun kurucu mitleri, metinleri, yasaları, sanat anlayışlarına dair çeşitlemeler yaratılacak; mevcut dışlayıcı pratiklerin parodisinden yola çıkarak onları aşan başka bir tahayyülün imkanı araştırılacak.
author

GÖÇER BEDENLER: YERSİZLİK

7-8 OCAK 2022

Göçer Bedenler atölyesinde, totaliter kent planlama pratiklerinin aksine bireyi ve onun bedensel sınırlarını mesnet alan, göçer bedenlerin mekânsal gereksinimine dair arayışları ve bu yönde yapılacak tasarımsal denemeleri içeren bir çalışma yürütülecek. Bu atölye çalışması ile aynı zamanda bir göçebeler ulusunun tasarımına dönük görselleştirme (grafik anlatım, soyutlama, kolaj vb.) araçları geliştirilmeye çalışılacak.

author

BİYOPOLİTİK BİR NESNE OLAN BEDENDE
VİCDAN SURETLERİ

21-22 OCAK 2023

Atölyede, vicdan soyutlaması imgesel olarak somutlanmaya çalışılacak. Bedene yerleşik bir organ olamayan vicdan, bedende aksiyon içeren pozlar ya da suretler biçiminde tasvir edilerek performe edilecek. Atölye katılımcılarının imgesel üretimini tetiklemek ve üretimlerinin bedensel temsilini kolaylaştırmak için yöntem olarak hareket, dans, beden ve fiziksel tiyatro, kukla, mask ve clown tekniklerinden yararlanılacak.

Seminer ve Atölye Yürütücüleri

author

Osman Şişman

1979, İzmir doğumlu. Tasarım ve felsefe eğitimi aldı. 2017'de Barış Bildirisi imzacısı olmasından ötürü atılana dek üniversitelerde ders verdi. Çevre mücadelesi, insan hakkı ihlalleri ve mesleki örgütlenmelere dair belgesellerin yapım ekibinde yer aldı. 2019-2022 arası, açık erişime meftûn bağımsız bir yayınevi olan Yort Kitap'la uğraştı. Faaliyetini Opus XI'de sürdürüyor.

author

Eşref Taner İlerde

1986, Zonguldak doğumlu. 2009 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık bölümünde lisans eğitimini, 2019 Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılından beri Tepebaşı Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmekle birlikte; mimari tasarım, kentsel planlama ve stratejik planlama bağlamında hem yerel yönetim hem de üniversitelerde çalışmalar ve dersler yürütmektedir.

author

Hande Çevik

1990, Bursa doğumlu. Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji lisansını, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Bir süre öğretmenlik yaptı. Öyküleri Sözcükler Dergisi, Rağmen Dergisi ve KulturaLitera gibi online platformlarda yayımlandı. Beş yıldır sivil toplum kuruluşlarında insani yardım alanında çalışma hayatına devam ediyor.

author

Adem Dağlar

1978, Eskişehir doğumlu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yapmayı denese de zorunlu askerlikle ilgili tercihi nedeniyle sürdüremedi. Vicdani retçi olmasından dolayı dört kez yargılandı. İmge tiyatrosuyla ilgilendi ve oyunlar yazıp yönetti. Reji, tasarım ve sanat danışmanlıkları yaptı. Performans sanatlarıyla ilgileniyor ve hak mücadelesini sürdürüyor.

Sergi

Bir Göçebeler Ulusu Tasarlamak Sergisi

Atölye çalışmalarının ürünleri, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası sanatçılarınca icra edilecek bir Oda Müziği Dinletisinin eşlik ettiği bir açılışla sergilenecek.

Seminerler süresince tartışmaya açtığımız “göçebelik” kavramsallaştırması, gönüllü katılımcılardan seçilecek 12 katılımcıyla, Bir Göçebeler Ulusu Tasarlamak tahayyülünün pratiğini ortaya çıkaracağımız atölyelerde metinsel, tasarımsal, mimari ve sanatsal çeşitlemelerle estetik biçimde somutlanmaya çalışılacak ve ortaya çıkacak ürünler, Bir Göçebeler Ulusu Tasarlamak Sergisi’nde iki hafta boyunca izleyiciyle buluşacak.

author

Instagram için OP.XI Tıklayın

adres: Akcami Mah. Dedelek Sk. No:11, 26030 Odunpazarı/Eskişehir

e-posta: opusonbir@gmail.com